Мъглиж ще има две общински предприятия

Общинският съвет в Мъглиж прие предложението на кмета на общината д-р Душо Гавазов за създаване на две общински предприятия – „БКС – Мъглиж” и „Минерален бански комплекс – село Ягода, община Мъглиж”. Какви са преимуществата пред общинските фирми разясни кметът на община Мъглиж д-р Душо Гавазов.

Според ЗОС общината може да осъществява стопанска дейност чрез общински предприятия  или чрез търговски дружества с общинско имущество или с общинско участие. По смисъла на ЗОС, общинското предприятие е форма за осъществяване на самостоятелна дейност от общината, с него се обозначава специализирано звено на общината за управление на общинско имущество, за задоволяване потребности на населението, осигуряване изпълнението на общински дейности и свързаните с това доставки на стоки и извършване на услуги. Общинското предприятие има определена икономическа и правна самостоятелност, но то е част от общинската администрация и не е обявено за самостоятелно Юридическо лице, за разлика от търговските дружества. То се създава с решение на общински съвет и осъществява дейността си на извънбюджетна сметка, въз основа на правилник, приет от общински съвет. ОбС ежегодно утвържава приходите и разходите по извънбюджетната сметка на общинското предприятие. С решението на ОбС за създаване на общинското предприятие се определя неговата дейност, структура, персонален състав и предоставеното за дейността му имущество.

Общинското предприятие може да бъде преобразувано и закрито с решение на Общинския съвет. Общинските предприятия осъществяват дейности в конкретни направления, изчерпателно изброени в чл.53 от ЗОС. Съгласно ЗОС на общинското предприятие не могат да се възлагат функции, представляващи част от административно-техническото обслужване на населението на общината. Общинското предприятие се ръководи от директор, който изпълнява функциите си въз основа на трудов договор, сключен с Кмета на общината. Редът за сключването на трудови договори с персонала на общинското предприятие, както и размера на възнагражденията им, се определят с решение на ОС.

Всяка Община има задължение да предоставя нормативно определени услуги в интерес на местната общност, за да осигури нормална жизнена среда за населението. Предоставянето на тези услуги може да се осъществява директно от общината чрез общинско предприятие по смисъла на Закона за общинска собственост или чрез възлагане изпълнението им на търговски дружества по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

Общинското предприятие като организационна форма на дейност на общината има предимства пред търговското дружество по отношение на постигане по-добра оперативност, ефективност и икономичност на работата.

Общинското предприятие за разлика от търговското дружество няма за цел реализация на печалба. Това следва от целите и естеството на дейностите, за осъществяването на които се създава предприятието.

Това, че общинското предприятие е съставна част от общината /не е юридическо лице, няма собствено имущество, а е специализирано звено, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити/ позволява най-оптимално планиране на необходимите ресурси, включително и инвестиционни за изпълнение на дейността, непрекъснат оперативен контрол върху разходите, количеството и качеството на изпълнение. Цялостната дейност на предприятието се определя от решенията на Общински съвет и от Кмета, за разлика от непроменяемите договорни отношения след процедура по ЗОП с външен изпълнител /търговско дружество/. Това позволява гъвкавост, отговаряща на потребностите на населението. Ако приоритетите на общината го налагат, общинското предприятие може да работи дори на загуба, като тя се покрива от останалите бюджетни приходи с общо предназначение, за разлика от външен изпълнител /търговско дружество/, който винаги в цената залага планова печалба. Чрез общинското предприятие се осигурява непрекъсваемост на предоставяне на услугите, което не е гарантирано при провеждане на процедурите по ЗОП.