Продължават срока на проект „Топъл обяд” в община Първомай

До 30.06.2022 г. е удължен срокът за предоставяне на топъл обяд в Община Първомай. Кметът на общината Николай Митков подписа допълнително споразумение за удължаване срока на изпълнение на Договор
BG05FMOP001-5.001-0032-С01- ,,Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Първомай“. Проектът е финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане 2014-2020г. в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

Топъл обяд се предоставя на 230 души от община Първомай, които са лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение,
поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок ръст от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията. В проекта са включени и лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа, както и лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Принадлежността на кандидат-потребителите към допустимите целеви групи се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“ – Първомай. Капацитетът на услугата към момента е запълнен, лицата подали заявление-декларация за включване, и с потвърдена принадлежност към целевата група се дописват в списъка на потребителите-резерви по проекта. С настоящите потребители ще се сключат допълнителни споразумения за удължаване срока на договорите им до 30.06.2022 година.