Община Мъглиж ще купува контейнери за битови отпадъци

Общинският съвет в Мъглиж даде съгласие за кандидатстване на Община Мъглиж за поемане на дългосрочен общински дълг от ПУДООС във връзка с реализиране на проект „Закупуване на контейнери за  битови и строителни отпадъци с цел подобряване на системата за управление на отпадъците и качеството на живот в населените места на община Мъглиж.“ Дългът ще бъде  в размер до 230 000 лв. под формата на безлихвен заем със срок за погасяване 60 месеца и с възможност за ползване на гратисен период до 24 месеца.“ Предложението бе внесено от кмета на общината д-р Душо Гавазов.