Общинският съвет в Царево провежда своето 18-то заседание

Общинският съвет в Царево провежда своето осемнадесето заседание от 09,00 часа днес в сградата на НЧ „Георги Кондолов”. В проекта за дневен ред са включени 17 докладни записки. Сред по-важните докладни са отчет за дейността на Общинския съвет в Царево за последните 6 месеца на годината, който ще бъде представен от Председателя на местния парламент Таня Янчева. Кметът на община Царево Георги Лапчев е вносител на докладна записка, касаеща изменение на план-сметката за дейност „Чистота”, включваща необходимите разходи за поддържане чистотата на територията на община Царево за 2021 г. Сред останалите проекти за решения са обявяване за продажба чрез търг на поземлени имоти, частна общинска собственост.