Сто мегаватова Фотоволтаична централа ще има край Мъглиж

Фотоволтаична централа с мощност 100 мегавата ще изграждат в община Мъглиж. Инвеститорът е „Белозем солар парк 2” ООД. Решението бе взето на извънредно заседание на местния парламент, проведено на 30 ноември т.г. С него се учредява право на строеж на „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2” ООД, за изграждане на Фотоволтаична централа в поземлени имоти частна общинска собственост, находящи се в землищата на град Мъглиж и село Дъбово.

С вх. № 26-368-2 / 16.04.2021 г., в община Мъглиж беше депозирано заявление от „Белозем солар парк 2” ООД с ЕИК 205978342, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Братаница” № 12, за учредяване право на строеж върху земеделски земи в землището на гр. Мъглиж и с. Дъбово, за срок 30 години, необходимо за изграждане на Фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия с индикативна инсталирана мощност 100 MW. Освен заплащене на цената на правото на строеж, дружеството предлага осигуряване на инвестиции за подпомагане на развитието на Община Мъглиж в размер на 1 000 000 лева за изграждане на инфраструктурни обекти – улици, площади, паркове, които ще бъдат предоставени до края на 2030 г.

С Решение № 265 / 28.04.2021 г., допълнено с Решение № 265 / 28.04.2021 г., Общински съвет Мъглиж дава предварително съгласие за учредяване на възмездно срочно право на строеж, без търг или конкурс, на „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2” ООД,  за изграждане на Фотоволтаична електроцентрала с индикативна инсталирана мощност 100 MW, върху поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землищата на гр. Мъглиж и с. Дъбово. За имотитe са съставени Актове за частна общинска собственост, вписани са в Службата по вписванията.

Пазарната оценка на право на строеж върху описаните земеделски земи, за срок от 30 години, определена от лицензиран оценител на недвижими имоти Боряна Мънева, е 500 000 лева.

Условията на заплащане на цената на правото на строеж в размер на 500 000 лева и допълнителните финансови средства в размер на 1 000 000 лева, които „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2” ООД  се задължава да осигури за ремонт и/или изграждане на инфраструктурни обекти на територията на Община Мъглиж, през периода 2022/2030 г., са описани в т. 3 на Решение № 265/ 28.04.2021 г., изм. с Решение № 393 / 18.11.2021 г.

Имотите са включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост за 2021 г. Към настоящият момент, за тях  няма сключени договори за наем или аренда. Освен цената на правото на строеж, определена в т. 3, „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2” ООД се задължава да осигури финансови средства в размер на 1 000 000 лева, които да бъдат инвестирани в обновяване, ремонт или изграждане на инфраструктурни обекти на територията Община Мъглиж. През 2022 година ще бъдат приведени 150 000 лева за ремонт на площада пред сградата на общинската администрация. През следващата 2023 г. ще бъде изграден паркът до автоспирката в село Тулово за 150 000 лева. През следващите 7 години всяка година ще бъдат превеждани по 100 000 лева за ремонти на улици в град Мъглиж и селата Ягода и Тулово. Сумите да се превеждат от „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2” ООДпо сметка на Община Мъглиж ежегодно по график, който следва да бъде подписан от страните не по – късно от 31 март на съответната календарна година.