Проект за санитарно охранителни зони в Минерални бани

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”  – Пловдив обяви ПУ-09-28/31.12.2020г. – Проект за санитарно-охранителни зони (СОЗ) на шахтов кладенец – ШК1 и шахтов кладенец – ШК2 в землището на с. Боян Ботево, за водоснабдяване на селата Караманци, Боян Ботево, Ангел Войвода и Винево, община Минерални бани, с инвеститор Община Минерални бани.

Процедурата е на основание чл. 39, ал. 1, т. 2 от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди /ДВ бр.88/2000г/ Лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителен режим в пояси II и III могат да се запознаят с изпратения до Вас проект, който ще е на разположение и в офиса на Басейнова дирекция “източнобеломорски район” в Пловдив от 12.11.2021 до 12.12.2021 г. Съобщението е подписано от Никола Кърнолски – директор на Басейнова дирекция ИБР.