Документи за еднократна помощ за отопление приемат в Царево

Дирекция „социално подпомагане“ гр. Царево стартира кампания за предоставяне на еднократната финансова подкрепа за отопление от 300 лева на хора и семейства от уязвими групи за преодоляване на последиците от увеличаване на цените на горивата и извънредната епидемична обстановка, съгласно Постановление на Министерски съвет с № 368 от 04.11.2021 год.

Право да получат тази еднократната финансова подкрепа имат лицата и семействата, които са подали заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителния сезон 2021 – 2022 г., и са получили отказ за отпускане на целева помощ за отопление за предстоящия зимен сезон поради превишаване на определения диференциран доход с до 30 лева или заради неизпълнение на изискването за 6-месечна задължителна регистрация като безработни, която обаче е активна към 1 ноември. Тези хора не е необходимо да подават отново заявления в дирекциите „Социално подпомагане“, за да получат помощта. Тя ще им бъде предоставена по облекчена процедура и максимално бързо след служебна проверка на данните.

На тази подкрепа могат да разчитат лицата и семействата, които не са подали заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителния сезон 2021 – 2022 г., отговарящи на условията на чл. 2, ал. 1 от Наредбата и чийто средномесечен доход за 6 последователни месеца е не по-висок със сума, по-малка или равна на 30,00 лв. от диференцирания доход за отопление или са имали непълна 6-месечна регистрация в дирекция „Бюро по труда“ и продължават да са регистрирани като безработни.

Тези лица и семейства трябва да подадат заявление-декларация в Дирекция “Социално подпомагане“ по настоящ адрес най-късно до 23 ноември 2021 год., в което да декларират дохода си за 6 последователни месеца в периода 1 април до 30 септември 2021 година. Образецът на заявлението е публикуван на интернет страницата на Агенцията за социално подпомагане, в рубриката „Социално подпомагане“, подрубрика „Еднократна финансова подкрепа за отопление. Поради усложнената епидемична обстановка в страната е препоръчително хората да не посещават лично приемните на дирекциите „Социално подпомагане“, а да изпращат заявленията чрез лицензиран пощенски оператор, с известие за доставяне (обратна разписка) до адрес: гр. Царево, ул. „Крайморска“ № 14, ДСП – Царево. Помощта ще бъде изплатена еднократно през месец декември 2021 г., съобразно избраният от хората начин – по лична банкова сметка или чрез „Български пощи“ ЕАД. В случай, че някой няма възможност да получи лично помощта си в пощенския клон, това може да направи негов роднина/близък с нотариално заверено пълномощно. За да се гарантира максимално получаването на еднократна финансова подкрепа е препоръчително превеждането й да става по банков път. Неполучените през декември 2021 г. средства за еднократна финансова подкрепа се възстановяват в държавния бюджет. Дирекция „социално подпомагане“ Царево ще информира своевременно за периода на изплащане на еднократната финансова подкрепа в пощенските клонове в страната.