Днес приемат културния календар на община Мъглиж за 2022 г.

Общинския съвет в Мъглиж провежда редовно заседание на от 15,00 часа на 18 ноември в заседателната зала на община Мъглиж. В проекта за дневен ред са включени 20 докладни записки, каза председателят на местния парламент д-р Стефан Христов. Сред по-важните от тях са даване на съгласие за издаване на запис на заповед от Община Мъглиж в полза на ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда), обезпечаваща Договор за безлихвен заем за проект: „Закупуване на контейнери за битови и строителни отпадъци, с цел подобряване на системата за управление на отпадъците и качеството на живот в населените места на община Мъглиж”. Предстои да бъде приет културния календар на Община Мъглиж за 2022 година. Обект: „Парк за отдих и рекреация, мъглижки градски занятия и културни мероприятия на открито” предстои да бъде обявен за „Обект от първостепенно значение”. Местните парламентаристи ще трябва да се произнесат относно издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП – парцеларен план и специализирана план-схема за обект: „Довеждащ водопровод от ВК „Тулово” до село Юлиево, както и за разширяване на гробищния парк в село Юлиево. На днешното заседание на Общинския съвет предстои да бъде направена актуализация на бюджета на община Мъглиж за 2021 г. Съветниците ще трябва да се произнесат и за предоставяне на безлихвен заем от бюджета за два проекта. Първият е «Интегрирани мерки за преодоляване на социална изолация на маргинализирани общности на територията на община Мъглиж», а втория «Патронажна грижа в община Мъглиж». Предстои да бъде учредено право на строеж на Министерството на здравеопазването за изграждане на Център за спешна медицинска помощ в град Мъглиж.