МИГ „Минерални бани – Черноочене” с допълнително финансиране

Изпълнителният директор на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група общини Минирални бани и Черноочене“ г-н Юджел Лютви подписа споразумение за допълнително финансиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие, които са осигурени за преходния период по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Предстои подготовка на нови процедури за прием на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с общ бюджет 600 000.00 лв, мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ с общ бюджет 129 000.00 лв. и мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ с общ бюджет 100 000.00 лв. Срокът за изпълнение на проектите финансирани чрез СВОМР на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ е удължен до 30.06.2025 г.