Община Мъглиж приключи дейностите по проект „Ръка за ръка”

Община Мъглиж приключи дейностите по проект „Ръка за ръка в подкрепа на образователната интеграция на най-малките граждани на Мъглиж“. Проектът е финансиран по Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация“, Договор №НПОД-БС33.19-5-005/30.09.2020 г.

Проект  „Ръка за ръка в подкрепа на образователната интеграция на най – малките граждани на Мъглиж“ се реализира в рамките на 12 месеца в Детска градина „Камбанка“. Постигнати бяха всички стратегическите цели на проекта.

Той предвиждаше обхващане и задържане в образователната система на децата от етническите малцинства и осигуряване на равен достъп до качествено образование в мултикултурна образователна среда за всички деца от всички етноси.В рамките на проекта бе осигурен специализиран превоз до детската градина. Разнообразена бе учебната дейност с децата от етническите групи, чрез въвеждането на иновативни форми на работа и дейности, които да са интересни и достъпни за всички. Престоят на децата в детското заведение беше структуриран по иновативен и интересен начин, чрез провеждане на ролеви игри и нагледни материали, включваща няколко ключови модула. Умение за учене и учене чрез формите на изкуството, бяха част от тези модули. Към децата бе приложена развиваща програма „Общуване“ – за преодоляване на словесните трудности чрез интерактивни игри с билингвистични нагледни материали. Съпричастие, формиране на приятелство и умение за разрешаване на конфликти, бяха основни неща, които участниците придобиха по време на проекта. Развиващата програма „Четенето и писането лесно и интересно“ бе част от подготовката на децата за училище. Чрез изпълнението на заложените дейности бе постигната и основната цел на проекта за подпомагане на образователната интеграция и недопускането на вторична сегрегация на етап предучилищно образование в община Мъглиж. Това стана чрез провеждане на серия от координирани дейности за осигуряване на равен достъп до качествено образование в мултикултурна образователна среда.