Център за социална рехабилитация ще правят в Минерални бани

Център за социална рехабилитация и интеграция ще правят в община Минерални бани. Капацитетът му е 20 човека. Центърът представлява комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване. Ползването на услугата се финансира от държавния бюджет и срещу заплащане на такса от потребителите, като децата до 18 години ще ползват услугата безплатно.

Предоставянето на тези услуги от Центъра цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на деца и възрастни от различни рискови групи чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултантски, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот. За целите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция следва да бъде назначен екип, включващ като минимум следните квалифицирани специалисти – социален работник, трудотерапевт, рехабилитатор, медицинска сестра, психолог и директор. Предвижда се Центърът за социална рехабилитация и интеграция да предоставя като минимум пет вида услуги. Сред тях са социално консултиране и социална рехабилитация, занимателна, поведенческа и личностна трудотерапия, двигателна рехабилитация, медицинска профилактика и психотерапевтична работа. Потребители на предлаганите услуги могат да бъдат деца и лица с увреждания с определен процент инвалидност, възрастни, нуждаещи се от мерки за социално включване и рехабилитация, както и лица и деца с временни физически затруднения, следствие на претърпяна травма.

Кметът на община Мъглиж определи местата за предизборна агитация

Кметът на община Мъглиж д-р Душо Гавазов определи със своя заповед местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Мъглиж по време на предизборната кампания в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември т.г. Заповедта е на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местната власт и местната администрация, във връзка с чл.18, ал.1, чл. 182, чл.183, чл.184, чл.185 и чл.186 от Изборния кодекс и в изпълнение на РЕШЕНИЕ No 645-ПВР/НС от 29 септември 2021 г. на ЦИК. Препис от заповедта е изпратен в РИК – Стара Загора и съответно е връчен на Началника на Участък „Полиция”  в Мъглиж, кметове и кметски наместници на населените места в Община Мъглиж и главните специалисти за сведение и изпълнение. Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на Секретаря на Община Мъглиж.