В община Минерални бани приеха нова Наредба №6

Общинският съвет в Минерални бани проведе своето 17-то редовно заседание за този мандат. В проекта за дневен ред първоначално бяха включени общо 6 докладни записки, но преди началото на заседанието председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф предложи към тях да бъдат добавени още 12 нови. Съветниците приеха предложението и така докладните станаха 18 на брой.

Сред по-важните от тях бяха Проект за приемане на нова Наредба №6, касаеща реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Старата наредба е още от 2006 година, а оттогава законодателството се е променило доста. Съветниците упълномощиха кмета на общината Мюмюн Искендер за издаване на запис на заповед от Община Минерални бани в полза на Държавен фонд „Земеделие”, обезпечаваща авансово плащане по договор за ремонт на 4 улици в три населени места от общината. Сред останалите докладни бяха такива за предоставяне под наем на части от общински имоти, както и одобряване на задание и издаване на разрешения за изработване на ПУП.