Общинския съвет в Минерални бани заседава днес за 17 път

Общинският съвет в Минерални бани провежда днес своето 17-то редовно заседание за този мандат на 6-ти октомври от 14,00 часа. В проекта за дневен ред са включени общо 6 докладни записки, информира председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф. Сред по-важните от тях са Проект за приемане на нова Наредба №6, касаеща реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Съветниците трябва да упълномощят кмета на общината Мюмюн Искендер за издаване на запис на заповед от Община Минерални бани в полза на Държавен фонд „Земеделие”, обезпечаваща авансово плащане по договор. Сред останалите докладни са такива за предоставяне под наем на части от общински имот, както и одобряване на задание и издаване на разрешение за изработване на ПУП.