Доброволно формирование за защита правят в Минерални бани

Доброволно формирование за защита при бедствия и аварии бе създадено в община Минерални бани. Доброволец може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер. Доброволците трябва да имат сключен договор с Кмета на общината по реда на Закона за защита при бедствия. Доброволецът участва в  доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствие и отстраняване на последиците от него, като за разходите и времето за участие в мероприятията получава възнаграждение за сметка на републиканския бюджет при условия, по ред и размери определени от Министерския съвет. Доброволците в община Минерални бани ще бъдат 15 души.