Община Минерални бани отдава под наем оранжериен комплекс

Община Минерални бани отдава под наем оранжериен комплекс. През 2013 г. община Минерални бани кандидатства по Програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие с проект „Насърчаване използването на нискотемпературни геотермални източници чрез разработване на насоки за експлоатация и на предприемчиви решения за зелена енергия”. Оранжерийният комплекс бе одобрен и изграден и започна да функционира от 2015 г. Площта му е 595 кв. метра с двама кадрови специалисти. Стойността на произведената продукция от оранжерийния комплекс е финансово неефективна поради високите разходи, свързани с производството и поради финансовата невъзможност за поддържане на обекта за целите, за които е предназначен, община Минерални бани отстъпва правото за стопанисване на други лица. Поради тази причина Общинският съвет гласува предложение оранжерийният комплекс да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 5 години.