Минерални бани кандидатства с проект за две читалища

BanyОбщина Минерални бани кандидатства с проекта „Подобряване на читалищната дейност в община Минерални бани” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. В проекта са включени две читалища от общината – „Заря 1957” в Минерални бани и „Кирил и Методий” в село Караманци.
Местният парламент възложи на Кмета на Община Минерални бани Мюмюн Искендер при одобряване на проекта общината да финансира дейностите до възстановяване на средствата, необходими за изпълнението им, според изискванията на мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата”, от Стратегията за ВОМР на МИГ „Минерални бани – Черноочене” посредством процедура на подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG06RDNP001-19.327 по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от СВОМР.
Общински съвет Минерални бани приема, че посочените в т. 1 проекти съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Минерални бани за периода 2014 – 2020 г. и го допълва в няколко стратегически цели и приоритети.