Общинския съвет в Минерални бани заседава извънредно

BanyОбщинския съвет в Минерални бани заседава извънредно днес от 10,00 часа. В проекта за дневен ред са включени общо три докладни записки. Първата от тях е относно искане за авансово плащане по проект „Благоустрояване на улична мрежа в три населени места. Втората касае кандидатстване на община Минерални бани с проект „Оползотворяване на туристическите ресурси на територията на община Минерални бани”. Вносител и на двете докладни е кмета на общината Мюмюн Искендер.