МИГ „Минерални бани – Черноочене” кандидатства с проекти по ПРСР

BanyМИГ „Минерални бани – Черноочене” ще кандидатства с проекти по две схеми от програмата за развитие на селските райони, чийто общ бюджет наближава 10 млн. лв. В някои от случаите приемите приключват до края на юли, а при други ще бъдат до изчерпване на бюджета.
От началото на юни стартира приемът по мярката „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“, който е част от схемата „Водено от общностите местно развитие“ в Програмата за развитие на селските райони, става ясно от информация на агроведомството. Целта е чрез тези проекти да се насърчат социалното приобщаване, сътрудничеството в рамките на ЕС, икономическото развитие, както и трансферът на иновации и добри практики в селските райони. От информацията става ясно, че ще приемат проекти по две процедури – за подготвителни дейности и за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество. Проектите за сътрудничество предвиждат изпълнение на съвместни дейности, например създаване на общи продукти и услуги, информационни и маркетингови кампании, дейности, насочени към съхраняване и популяризиране на културната и историческата идентичност, въвеждане в практиката на иновативни за селските райони на България дейности, които успешно се прилагат в ЕС, и др., казват от агроведомството. Общият бюджет е 7.82 млн. лв.
По процедурата за подготвителни дейности са предвидени близо 934 хил. лв. Максималната субсидия е 10 хил. евро, ако проектът се изпълнява само в България, и 25 хил. евро, когато е на територията на ЕС. И по двете процедури допустимите кандидати са местни инициативни групи, които изпълняват стратегии за водено от общността местно развитие. Кандидатстването по схемите е до изчерпване на бюджета, като крайната дата за това е 31 декември 2021 г., сочат условията по мярката.