Проект за нова Наредба за домашни кучета готвят в Минерални бани

BanyВ община Минерални бани подготвят проект за нова Наредба №5 за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на общината. С оглед необходимостта от привеждане на материята в съответствие с действащото законодателство се налага приемането на нов подзаконов нормативен акт, с който да бъдат уредени обществените отношения, свързани с придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Минерални бани.
Три са причините, които налагат приемането на нова Наредба №5. Първата от тях е необходимостта от регламентиране на обществените отношения, свързани с отглеждането на кучета и съобразяване на приемането на наредбата с разпоредбите на Закона за нормативните актове. Съществува и необходимост от привеждане в съответствие на разпоредбите в подзаконовия нормативен акт с измененията и допълненията в националното законодателство в тази област.
Необходимо е по-ясно регламентиране и повишаване ефективността при налагане на наказания за констатирани административни нарушения на територията на община Минерални бани.
Проектът на нова Наредба № 5 е съобразен с чл. 3, ал. 1 вр. т. 2 и чл. 4 от Европейска харта за местно самоуправление.