СНЦ „МИГ Ардино – Джебел” подписа договор с „ВИП – 37”

DogovorПредседателят на Водено от Общностите местно развитие Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група (МИГ) Ардино – Джебел“ инж. Изет Шабан подписа договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и управителя на „ВИП – 37“ ЕООД от Ардино Аднан Юсеинов за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG05M9OP001-1.063 „МИГ Ардино-Джебел – Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот“. Бенефициент кандидатства с проектно предложение „Повишаване на знания, умения и компетентност на заети лица във „ВИП – 37” и ще получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 99 055 лева.
Дейностите по проекта са насочени за предоставяне на обучение за придобиване на нова професионална квалификация на заети лица, както и за придобиване на ключова компетентност по чужди езици. Срокът за изпълнение на проекта е 15 месеца, считано от 1 декември 2019.