Ще ремонтират две спортни площадки по проект в Ардино

ArdinoОбщина Ардино подписа договор по проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура на територията на община Ардино”. Проектът е финансиран чрез Държавен фонд „Земеделие” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Стойността на проекта е 96 308 лева, а срокът за изпълнение 36 месеца.
Основната цел на проекта е насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността, подобряване на качеството на живот в община Ардино и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на достъпа на населението до публични услуги, посредством подновена спортна инфраструктура.
По проекта ще бъдат извършени строително – монтажни работи за реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортни игрища в гр. Ардино, включващо и всички съпътстващи дейности, в т.ч.: дейности за подготовка и управление на проекта, дейности за строителен и авторски надзор, дейности по изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически”.
Предмет на проекта са две от спортните площадки, разположени в парк „Нилюфер” в град Ардино, а именно комбинирано игрище за мини хандбал и волейбол и игрището за тенис на корт. С настоящия проект игрището за тенис на корт се преустройва в игрище за баскетбол, а игрището за волейбол се благоустроява. Очаквания резултат от реализацията на проекта е подобряване на качеството на живот и жизнената среда за жителите на територията на община Ардино.