Общинския съвет в Минерални бани заседава днес

BanyПоредното заседание на местния парламент ще се проведе от 11,00 часа днес август в заседателната зала на Община Минерални бани. В проекта за дневен ред са включени 17 докладни записки. По важните от тях са – Докладна записка относно, сключване на тристранно споразумение между община Минерални бани, министерство на финансите и министерство на земеделието, храните и горите за намаляване с 80 на сто на неразплатени задължения на община Минерални бани за връщане на суми по влезли в сила решения за налагане на финансови корекции.
Съветниците ще трябва да приемат план за защита на община Минерални бани при бедствия, както и Докладна записка относно, прилагане на чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, за формиране на паралелки под минималния норматив за учебната 2019/2020 г. в училище СУ „Христо Ботев“ с. Караманци и СУ „Проф. д-р Асен Златаров” в Минерални бани. Те ще трябва да нанесат и корекции в Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Минерални бани.
Сред останалите докладни са отпускане на еднократни финансови помощи, актуализиране на годишната програма за 2019 г. и разпоредби с имоти. Местният парламент ще се произнесе и относно предоставяне на средства на Шахматен клуб – Димитровград за организиране на турнир в Минерални бани, както и допълнителни субсидии за НЧ „Будилник 1903” в Сусам и НЧ „Сеяч 1924” в Сираково. Финансови средства ще получат също така Хандбален клуб „Топлика” – Минерални бани и Шахматен клуб „Ботев” в с. Караманци. Предстои да бъде приет и актуализиран план за действие за общинските концесии в Минерални бани.