Общинския съвет в Минерални бани заседава днес

BanyПоредното заседание на местния парламент ще се проведе от 11,00 часа днес август в заседателната зала на Община Минерални бани. В проекта за дневен ред са включени 17 докладни записки. По важните от тях са – Докладна записка относно, сключване на тристранно споразумение между община Минерални бани, министерство на финансите и министерство на земеделието, храните и горите за намаляване с 80 на сто на неразплатени задължения на община Минерални бани за връщане на суми по влезли в сила решения за налагане на финансови корекции.
Съветниците ще трябва да приемат план за защита на община Минерални бани при бедствия, както и Докладна записка относно, прилагане на чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, за формиране на паралелки под минималния норматив за учебната 2019/2020 г. в училище СУ „Христо Ботев“ с. Караманци и СУ „Проф. д-р Асен Златаров” в Минерални бани. Те ще трябва да нанесат и корекции в Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Минерални бани.
Сред останалите докладни са отпускане на еднократни финансови помощи, актуализиране на годишната програма за 2019 г. и разпоредби с имоти. Местният парламент ще се произнесе и относно предоставяне на средства на Шахматен клуб – Димитровград за организиране на турнир в Минерални бани, както и допълнителни субсидии за НЧ „Будилник 1903” в Сусам и НЧ „Сеяч 1924” в Сираково. Финансови средства ще получат също така Хандбален клуб „Топлика” – Минерални бани и Шахматен клуб „Ботев” в с. Караманци. Предстои да бъде приет и актуализиран план за действие за общинските концесии в Минерални бани.

Иван Евлогиев: Защо избрах името „Димитровград завинаги!”

EvlogievЗащо се е спрял на името „Димитровград завинаги!” на своята коалиция разказа в своя фейсбук профил кандидатът за кмет на Димитровград Иван Евлогиев.
Името което съм избрал, не е случайно. За Димитровград трябва решение, което да даде една перспектива за много години напред. И това решение няма да бъде с инцидентно изграждане на малки и средни предприятия, дори да бъдат чуждестранни инвестиции, които да създават работни места. Трябва кардинално решение!!! Димитровград има своите дадености и прекрасните условия да стане един ЦЕНТЪР НА БАЛКАНИТЕ на новите, модерните технологии. Тогава градът ще се напълни с млади хора, ресторантите и магазините ще засветят с друга светлина, селата ще получат други възможности. Някой ще каже, че това е красива приказка… Аз казвам че това е жестоката реалност и друго решение няма! А часовникът е пуснат и тиктака.
В следващите дни г-н Иван Евлогиев ще разкаже още за вижданията си как би могъл да промени Димитровград.

Изграждат водопроводна мрежа по проект в три ардински села

Bial izvorОбщина Ардино има подписан договор за реализация на спечелен проект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в територията на община Ардино. Проектът е по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014/2020г., финансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони. Стойността на проекта е 4 611 882 лева, а продължителността му 36 месеца.
Основната цел на проекта е подобряване на жизнената средата и качеството на живот, което ще допринесе за задържане на живущото население в общината и за привличане на повече инвестиции, постоянно пребиваващи, както и потока от туристи. Три са обектите от общината, включени в проекта. Първият предвижда реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на село Бял извор, а втория – Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в село Брезен.
Предвижда се новите водопроводи да се изпълняват с полиетиленови тръби, поставянето на спирателни кранове и надземни пожарни хидранти. Предвидени са нови сградни водопроводни отклонения до водомерните шахти на 2 метра след регулацията на парцелите. За всеки имот има и арматури и фасонни части за общите водомерни възли. Дължината на реконструираните водопроводи е 2 678 метра и 1 655 метра.
Третият обект е реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в село Ябълковец. Предмет на проекта е подмяната на част от съществуващата водопроводна мрежа на територията на с. Ябълковец с нова. Ще се подменят само тръбопроводите. Не се предвижда и рехабилитация или подмяна на други съоръжения по мрежата – напорни резервоари, водомерни шахти, облекчителни шахти и др., както и на арматурите, прилежащи към тях. Подменят се водопроводите в централната част на селището – по улиците с асфалтова настилка, както и малък брой участъци в по-отдалечените махали, до които се достига по улици с нетрайна настилка – черен път.
Предвижда се и подмяна на участъка от водопровода към НР, намиращ се в границите на населеното място. Сградните водопроводни отклонения (СВО) ще се заменят едновременно с полагането на уличната водопроводна мрежа. На необходимите места се предвиждат противопожарни хидранти.