В Ардино приеха изпълнението на бюджета за първото полугодие

ArdinoНа поредното се заседание, общинските съветници в Ардино приеха информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Ардино и общинските сметки за средства от Европейския съюз за първото шестмесечие на годината. Тя бе приета с 15 гласа „За“ и 5 гласа „Въздържал се“.
Община Ардино стартира 2019 г. с бюджет в размер на 12 121 643 лв. В процеса на изпълнение на бюджета през първото полугодие същият е актуализиран на основание на Закона за държавния бюджет на Р.България, като уточнения годишен план на бюджета на общината към 30 юни 2019 е в размер на 12 697 321 лв, разпределен на база на разделението на дейностите както следва: за делегираните от държавата дейности – 6 024 303 лв., за дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 110 000 лв., за местните дейности – 6 563 018 лв.
Отчетените бюджетни приходи в община Ардино за първо шестмесечие на 2019 г. са в размер на 5 297 656 лв. и наличност в началото и края на периода 2 295 213 лв. Отчетените неданъчни приходи по бюджета на община Ардино за първото полугодие са в размер на 641 000 лв. представляващи 53% от годишния план.
В края на юни постъпленията от общински такси са в размер на 362 000 лв. От такса битови отпадъци са постъпили 297 000 лв., а постъпленията от глоби, санкции и наказателни лихви са в размер на 12 000 лв. Приходите от продажба на общинско имущество през първото полугодие са 128 000 лв.
Дневният ред на заседанието включваше 19 точки. Местните парламентаристи дадоха съгласието си кметът на община Ардино да подпише Запис на заповед за стойност на аванса в размер на 23 996 лв. по проект „Социални грижи в домашна среда за лица от уязвими групи в община Ардино чрез СНЦ „МИГ Ардино-Джебел“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Приета бе и актуализация на Списъка на „средищни училища“ на територията на общината. И на това заседание бяха гласувани обичайните разпоредителни сделки с недвижими имоти, общинска собственост, удължаване на срокове на договори за наем на общински нежилищни помещения, както и отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд.