Платени публикации

Минерални бани и Пехливанкьой реализират съвместен проект
22.12.2019г.
Logo Project
Сдружение „Център за развитие на община Минерални бани” – България, в качеството си на водещ партньор представи на встъпителна пресконференция проект „Повишаване на туристическата привлекателност в общините Минерални бани и Пехливанкьой”, който се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПА България – Турция, договор № СВ005.2.21.074.
Bany 2
Проектът се изпълнява в партньорство с община Пехливанкьой /Турция/ и Община Минерални бани /България/. Общия размер на финансовата помощ е 488 183 евро, от които 414 955,54 евро съфинансиране от ЕС и 73 227,46 национално съфинансиране. Продължителността на проекта е 24 месеца /23.07.2019 – 22.06.2021г./.
Проектът се изпълнява в съответствие със Специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПА България – Турция.
Основната цел на проекта е да се увеличи туристическата привлекателност на района на трансгранично сътрудничество чрез инвестиции в инфраструктура за туристическа атракция.
Bany 1
С реализиране на дейностите по проекта ще бъдат постигнати следните специфични цели:
1.Запазване и популяризиране на природното, културно-историческото наследство на Хасково и Къркларели чрез рехабилитация, изграждане и популяризиране на пешеходния туризъм в Минерални бани и отдиха, туризма и събитията в Пехливанкьой.
2.Използване на природното, културно-историческото наследство като потенциален генератор на нови туристически продукти и свързаното с тях социално-икономическо развитие и валоризация на благоприятните условия за диверсифициран туризъм в трансграничния регион.
Съгласно договора, община Минерални бани, партньор по проекта ще изпълни дейности за рехабилитация на туристическа екопътека „Село Брястово – Узун дере – местността „Пробит камък” – местността „Орлови скали” с отклонение за местността „Айкаас” на територията на община Минерални бани с обща дължина 15,38 км, а община Пехливанкьой ще изгради обществени площи с площ 48 000 кв.м.
Bany 3
Сдружение „Център за развитие на община Минерални бани” ще ръководи и координира дейности по управление на проекта, провеждане на информационна кампания вт.ч. за популяризиране осъществените инвестиции по проекта, провеждане на 2 /два/ обучителни семинара за повишаване капацитета на заинтересованите страни и целеви групи за развитие и популяризиране на природния и културен туризъм в общините Минерални бани и Пехливанкьой.