Архив на категория: Стамболово

Етнографският музей в Жълти бряг разказва за Стамболовския край

В с. Жълти бряг, община Стамболово в момента функционира Етнографски музей, който отразява културата и бита на местното население от този край. Създаден през 1980 г. етнографския музей  в с. Жълти бряг съхранява богата експозиция, свързана предимно с културната традицията на населението в стамболовския край, Тракия и Родопите, неговото културно и стопанско развитие през годините на Възраждането.

В колекциите му земеделието и животновъдството са представени като основни поминъци на населението от региона. Открояват се народни носии, килими, медни съдове, керамика, старинни оръжия, изделия от дърворезба, накити и църковна утвар, шити и плетени дантели.

Минерални бани и Стамболово в общ проект за умни селища

Запис на заповед за проект на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ гласуваха общинските съветници на днешното заседание на местния парламент в община Минерални бани. Проектът е за изграждане на умни селища. Той е насочен към изграждане на капацитет, планиране и стимулиране на партньорството от страна на заинтересованите страни за подготовка и реализация на проекти за умни селища на територията на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ и МИГ „Общини Минерални бани и Черноочене“.

Умните селища са сравнително нова концепция, която ще се подкрепя чрез Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 /СПРЗСР/ и други програми на ЕС през програмен период 2021-2027. Интелигентните села са селски райони и общности, които надграждат съществуващите си силни страни и преимущества и използват новите възможности, за да развият добавена стойност, и където традиционните и новите мрежи се подобряват чрез цифрови комуникационни технологии, иновации и по-пълноценно използване на знанията в полза на жителите. Ключови елементи при тях са дигитализация, социални иновации, енергийна ефективност и устойчивост при различните дейности и услуги – в т.ч. здравеопазване, образование, енергетика, транспорт, търговия и др.

Обсъждаха частично изменение на ОУП в Стамболово

Днес в 11,00 часа в заседателната зала на Община Стамболово се проведе обществено обсъждане на проект за Частично изменение на Общия устройствен план  на Община Стамболово, доклад за екологична оценка и приложенията към него. На срещата присъстваха кмета на община Стамболово, заместник кметове, служители, граждани, представител на РИОСВ-Хасково, лица, отговорни да представят допълнителни разяснения по изготвения проект за Частично изменение на Общия устройствен план.

Общественото обсъждане се проведе във връзка с процедиране на доклад за екологична оценка на Проект за Частично изменение на Общия устройствен план на Община Стамболово за поземлени имоти с обща площ от 6 535,932 дка в землищата на с. Долно Ботево, с. Долно поле,     с. Жълти бряг, с. Кралево, с. Лясковец, с. Малък извор, с. Стамболово, с. Тънково, и   с. Долно Черковище, община Стамболово“ с цел да се определят зона „Сср“ – земеделска зона с възможност за застрояване за неземеделски нужди – проект и зона „Пп1“ – Предимно производствена устройствена зона – проект, възложител: община Стамболово съгласно изискванията чл. 21, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и на проект за Частично изменение на Общия устройствен план на Община Стамболово, на основание чл. 127, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Модернизират уличното осветление в Стамболово по проект

Общинският съвет в Стамболово прие решение община Стамболово да кандидатства с предложение за изпълнение на инвестиция „Въвеждане на енергоспестяващи мерки чрез технологично обновление, модернизиране и интелигентно управление на системите за външно изкуствено осветление. В проекта са включени 18 населени места на територията на общината.

Това са селата Балкан, Бял кладенец, Воденци, Войводенец, Голобрадово,  и Голям извор. Проектът ще обхване още селата Долно поле, Долно Черковище, Кладенец, Кралево, Маджари, Поповец, Пътниково, Рабово, Светослав, Силен, Тънково и Царева поляна“. Проектът е по процедура BG-RRP-4.028 – Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление – Покана 2, компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“ на Националния план за възстановяване и устойчивост. Общинският съвет в Стамболово даде съгласие за период от пет години след приключване на проекта по т. 1, община Стамболово да извършва ежегодни вноски във Фонда за декарбонизация в размер на 10 % от действително получения размер на безвъзмездна помощ по проекта.

Общински етап от национален конкурс проведоха в Стамболово

В община Стамболово се проведе общински етап на Националния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“, в изпълнение на изискванията на Закона за защита при бедствия за обучение на подрастващите за поведение и действия при извънредни ситуации.

В конкурсите участваха деца и ученици от детските и учебни заведения на територията на община Стамболово. Рисунките бяха класирани в три възрастови групи – от 7 до 10 години, от 11 до 13 години и от 14 до 18 години. Комисията, която оценяваше рисунките се затрудни при класирането на най-хубавите рисунки, тъй като повечето творби бяха изключително професионално нарисувани от даровитите деца на община Стамболово.

ОВОС за инвестиционно предложение в Стамболово

Дирекция  “УТТООС” при  община Стамболово уведомява всички заинтересовани страни, че в  дирекцията  е  постъпило  писмо от Министерството на Околната Среда и Водите – Регионална Инспекция – Хасково с  изх. № ПД-1228-(31)/2023/18.03.2024 за постъпило РЕШЕНИЕ № ХА-6-ПР/2024г., да не се извършва ОЦЕНКА на въздействие върху околната среда на инвестиционното предложение за обект.

Става въпрос за обект „Изграждане на две двойни въздушни електропроводни линии със средно напрежение 33kV за присъединяване на ФЕЦ Стамболово от ПИ 68727.207.526 по КККР на с. Стамболово, община Стамболово до нова повишаваща подстанция /ПП/ 33/110kV на ФЕЦ с. Книжовник ПИ 37383.500.315 по КККР на с.Книжовник, община Хасково. В решението се казва, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове,предмет на опазване на защитени зони и човешкото здраве.

Ръководството на община Стамболово отправи поздрав към жените

Кметът на община Стамболово Аднан Йълдъз и председателят на Общинския съвет Ербил Халим честитиха Международния ден на жената – 8 март на всички жени от общината. Обръщаме се към Вас с най-сърдечни пожелания и се прекланяме пред Вашата водеща роля във всички сфери на живота и Ви пожелаваме да бъдете благословени за мъдростта, търпението и подкрепата, които ежедневно проявявате в стремежа си да запазите мира и красотата в света, който ни заобикаля, учейки ни, че въпреки всички трудности, пред които ни изправя животът, той е най-голямата ценност.

Продължавайте да бъдете опора и пристан за близките си и чрез действията си да правите постижимо и възможно по-добро бъдеще. Нека дните Ви са богати на споделени мигове, щастие и удовлетворение от всичко, на което посвещавате времето си!

Честит празник мили майки, съпруги, баби, сестри и дъщери!

Нов физкултурен салон ще правят в Стамболово

Нов физкултурен салон ще бъде изграден в Стамболово. Инвестицията е за а близо 1 500 000 лева, съобщават от Общинската администрация. Средствата са осигурени по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за  периода 2024-2027 г.

С новия физкултурен салон се цели осигуряване на модерни и безопасни условия  за спортуване на учениците от Средно училище „Св. Климент Охридски“  Стамболово. Ще бъдат създадени условия, в които всеки ученик ще може да развива своите спортни умения и интереси в подходяща и безопасна среда.

МИГ „Стамболово – Кърджали“ участва в среща по рибарство

МИГ „Стамболово – Кърджали“ бе поканена на среща във връзка със стартирал прием на проекти по процедура BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“.

Срещата се проведе в Зала „Хасково“ на община Хасково на 13 февруари т.г. Тя бе за излъчване на представители на всички заинтересовани страни за създаване на Местно партньорство и водещ партньор – кандидат за получаване на безвъзмездна финансова помощ за създаване на Местна инициативна рибарска група. Партньори могат да бъдат представители на рибарски, аквакултурни, туристически или други изразяващи местната идентичност на територията на общините Хасково, Стамболово, Минерални бани и Маджарово. Партньорството се формира от представители на публичните и частните местни социално-икономически интереси и може да е подкрепено от представители на рибарски или аквакултурни, риболовнии и ловно-рибарски, туристически и други, изразяващи местната идентичност юридически лица/организации на територията на общините Хасково, Стамболово, Минерални бани и Маджарово

Етнографска музейна сбирка откриха в Жълти бряг

В стамболовското село Жълти бряг беше открита етнографска музейна сбирка. Тя носи името на учителката Йорданка Бойдева, положила основите на музейното дело. През 80-те години на миналия век тя ръководи експедиционен отряд в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, който изучава и възпроизвежда народни обичаи, характерни за селото.

През 1981 г. в чест на 1300 години от основаването на българската държава се урежда музейна сбирка с предмети, събрани от деца и възрастни. Сега доброволци възстановиха експозицията в помещение на кооперация „Взаимопомощ“ и я обогатиха с нови експонати. Домашно тъкани черги, народни носии, стомни и бъклици, сърп и диканя и други вещи от някогашния бит са подредили ентусиастите. Изложени са също стари албуми и тетрадки, снимки, книгите на Йорданка Бойдева „Искри от огнището“ (1995) и „Било е, нека да остане“ (1999), съхранили част от местната история.