Архив на категория: Новини

9 522 396 лева ще бъде бюджетът на община Минерални бани

Bany 19 522 396 лева ще бъде бюджетната рамка на Община Минерални бани за 2021 година. Бюджетът на общината бе приет на 12-тото редовно заседание на Общинския съвет, което се проведе на 22 февруари т.г. Частта на приходите с държавен характер е 4 395 575 лева, а приходите с общински такъв възлизат на 5 126 821 лева.
Заложените в бюджета разходи за образование са 2 551 860. За дейност „Общинска администрация” ще бъдат изразходвани 863 786 лева. Читалищата от общината ще получат 103 381 лева. За осветление на улици и площади ще бъдат изразходвани 100 000 лева. За ремонт и поддръжка на уличната мрежа са заложени 120 797 лева. Дейност „Спортни бази и спорт за всички” ще бъде обезпечена с 50 000 лева.
Bany 2
В приходната част на бюджета с общински характер най-голяма е сумата от общински такси – 835 099 лева. Следват приходите и доходите от собственост – 771 000 лева. От имуществени данъци община Минерални бани ще получи 578 000 лева. Като постъпления от продажба на нефинансови активи са предвидени 1 820 000 лева.
Общинският съвет упълномощи кмета Мюмюн Искендер да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

В община Минерални бани приемат Бюджет 2021

BanyОбщинският съвет в Минерални бани провежда второто си за тази година заседание от 14,00 часа на 22 февруари т.г. В проекта за Дневен ред са включени 25 докладни записки, каза председателят на местния парламент Мехмед Лятиф. Сред по-важните от тях са приемане на Бюджета на Община Минерални бани за 2021 година, отчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Минерални бани за 2020 г. и докладна записка, относно Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Минерални бани за 2021г.
Местните парламентаристи ще трябва да приемат отчет на плана за действие на община Минерални бани за 2020 г. в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите /2012-2020/, както и да приемат Общински план за младежта за 2021 г. Те ще се произнесат и за индивидуалните месечни основни заплати на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници, а също така и за възнагражденията на председателя на Общинския съвет и неговия заместник. В друга докладна ще бъде разгледано подпомагането за погребения на самотни хора, без близки и роднини, бездомни, безпризорни и настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица. На дневен ред ще бъде и заплащането на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности.
Кметът на общината Мюмюн Искендер ще внесе докладна за разпределението на преходен остатък към 31.12.2020 г. Ще бъде представен и отчет за състоянието на задълженията на Община Минерални бани за 2020 и 2021 г., докладна за размера на просрочените задължения от минали години, които ще бъдат разплатени от Бюджет 2021, както и просрочени вземания, които да бъдат събрани през 2021 година. Ще бъде представен индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС.

Най-голямата ферма за пауни у нас се намира в село Сусам

BanyНай-голямата ферма за пауни у нас се намира в село Сусам, община Минерални бани. Собственикът й, Димитър Димитров започнал бизнеса като допълнение на основната му дейност, производство на биохумус с калифорнийски червеи. Отначало купил няколко пауна, които да красят собствения му двор, а по-късно решил, че може и да ги развъжда като атракция.
Когато фермата се разрасна, имах идея да ги поставя в някой от парковете в националния курорт, но после се отказах. Причината е в това, че пауните крещят много силно, реагирайки на всяко движение през нощта, а това ще създава проблеми за почиващите, обяснява Димитър. Неслучайно именно поради тази причина в миналото пауните са били използвани и като охрана на затворите, пояснява още той.
Pauni 1
Във фермата на Димитър в момента има над сто пауна от различни породи. Най-разпространен е синият индийски паун. Първоначално паунът е широко разпространен в Пакистан, Индия и Шри Ланка, но след походите на Александър Македонски той е пренесен и в Европа. Паунът в Индия в момента е защитен вид и е обявен за национален символ на страната.
В момента в света има около 225 разновидности на пауните. Най-скъп е черният паун, но това не се дължи на някаква изключителна красота, а в неговата рядкост и особености при селекцията, разказва Димитър. Много красив и търсен е Индийският шарен паун или Арлекин, както е известен в Европа. Арлекините са излючително красиви птици, тъй като контрастта на цветовете в комбинация със симетрично разположени бели петна, а при мъжките и с бели пера в опашката ги правят достатъчно атрактивни. Интересна кръстоска между обикновен индийски паун и бял, при което в поколенията излизат обикновени, бели и шарени или казано по друг начин 3 в 1 и то само в един сезон. Но за запазване елементите на шареното в поколенията се изисква целенасочена селекция, споделя Димитър.
Pauni 2
Пауните са едни от най-споменаваните птици в древните източници. Били са държани в плен още по времето на египтяните и други древни народи. Тези птици са издръжливи на климатичните промени и имат нужда от съвсем малко прикритие при екстремни температури. Клетките е задължително да са големи. Оставени на свобода те покриват огромни пространства. Всеядни са и нямат проблем с храненето, защото не са капризни. В изкуствена среда е добре да им се дават често плодове и зеленчуци, както и живи дребни насекоми или червеи.
Пауните са полигамни и мъжките могат да съжителстват с много женски. Размножителният им период е през месеците май и юни в зависимост от климата в района. Снасят от 6 – 8 яйца, като мътят 28 дни, а пиленцата се излюпват готови да напуснат веднага гнездото. Полова зрялост достигат от третата година. Понякога има плодовити мъжки и от втората година, но това е рядкост. Женските има случаи да легнат и след първата година, но това също е изключение. Рекордът на Димитър е получено поколение от мъжки паун на една година и женски на същата възраст.
Характерен признак за мъжкия е удълженото развитие на горните пера ма гърба (взимани за опашка), които всъщност крият самата опашка на пауна. Перата на пауните са се използвали още в древни времена. Средновековните рицари използвали перата от пауна за украса на шапките и каските, момичетата са ги използвали за украшения. На големи празници се сервират на масата пържени пауни в най-добрите им пера (обичаят се запазил до XVI век, макар че месото на пауна да било доста неапетитно) и френските рицари произнасяли над него клетва. Традицията да се отглеждат пауни за удовлетворението на трапезата на богатите продължава в Европа, докато паунът постепенно започнал да се заменя с пуйката след откриването на Америка в края на XV век.

Кметът на Минерални бани свика партиите на консултации за СИК

KonsultaciiКметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер свика консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 44-ото Народно събрание, за определяне състава на Секционните избирателни комисии в общината за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021г.
В тях може да участва и коалицията, която има избрани членове в Европейския парламент, но е парламентарно представена, както и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени. Консултациите ще се проведат от 10,00 часа на 22 февруари в заседателната зала в сградата на общинската администрация.
Представителите на една и съща партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. Председателят, зам. председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция. За членове на СИК се назначават български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, владеят български език и имат право да гласуват.

Мехмед Лятиф подготвя второ заседание на ОбС в Минерални бани

BanyПредседателят на местния парламент в община Минерални бани Мехмед Лятиф подготвя второто за тази година заседание на Общинския съвет. За тази цел той свиква днес постоянните комисии към Общинския съвет. Първа от 10,00 часа ще заседава Постоянната комисия по финанси и бюсжет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет в Минерални бани.
Час по-късно на работно заседание се събира Постоянната комисия по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика. За 11,00 часа е предвидено и заседание на Постоянната комисия по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт. Заседанията ще се проведат в Заседателната зала на Общинския съвет при спазване на всички противоепидемични мерки, информира още Мехмед Лятиф.

В Минерални бани стартира нова услуга „Асистентска подкрепа”

BanyОбщина Минерални бани стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа” в изпълнение на Закона за социалните услуги. Приемът на документи за кандидати за потребители стартира от 1 февруари т.г.
„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Личен асистент“. Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи могат да бъдат лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност. Другата целева група са деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като при извършването на оценка на потребностите от ползване на услугата се изискват:
Заявление-декларация /по образец/;
Документ за самоличност (за справка);
Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; Медицински протокол на ЛКК; Други медицински документи – актуална епикриза и др.;
Пълномощно (в случай, че кандидатът за потребител не заявява лично).
Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.
Заявяването от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 01.02.2021 г. в сградата на Община Минерални бани , всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа, и на тел.0879298890

Определиха местата за избирателни списъци в Минерални бани

BanyМестата за поставяне на избирателни списъци за произвеждането на избори за Народно събрание на 4 април т.г. определи със своя заповед кмета на община Минерални бани Мюмюн Искендер. На тях жителите на общината могат да проверят дали имената им фигурират в списъците.
Какви са правилата за гласуване на изборите за народни представители на 4 април за граждани с различен постоянен и настоящ адрес и на хора с трайни увреждания? Във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 4 април 2021 година избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателните списъци по настоящ адрес, подавайки лично с документ за самоличност заявление Приложение № 12-НС по образец в сградата на Община Минерални бани.
За избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да подават заявление Приложение № 14-НС в срок до 20 март 2021 година включително в сградата на Община Минерални бани.
Заявлението трябва да е саморъчно подписано с приложено към него копие на документ на ТЕЛК / НЕЛК. То може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общинската администрация по населените места, в които се води регистър на населението /органите по чл. 23, ал. 1 от Избирателния кодекс/ по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК лицето да бъде вписано в избирателните списъци по настоящ адрес.
Пълният текст на кметската заповед вижте тук!

Мултимедийна кула за светлинно шоу вдигнаха на „Свети Дух”

BanyМултимедийната кула вече е вдигната, започваме оборудването и, а напролет крепостта „Свети дух“ ще бъде с ново светлинно и мапинг шоу. Община Минерални бани е организация изпълнител на проекта „Промотиране и развитие на туризма чрез историята PATH”, съфинансиран от Европейския съюз чрез програма Интеррег-ИТП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020. Партньор по проекта е Специалната провинциална администрация Киркларели, Турция. Продължителността на проекта е 24 месеца, а стойността му е 421 584 евро. Договорът за субсидията бе подписан на 26.02.2020 г.
В рамките на проекта ще бъдат изпълнени мерки за рехабилитация и експониране на крепостта Топликос. Предвидени са дейности за благоустрояване на прилежащите пространства около крепостта, реконструкция и рехабилитация на алейната мрежа в парковата среда, повишаване на достъпността до обекта, вкл. за хора в неравностойно положение, осигуряване на парково и художествено осветление на археологическия паметник, създаване на места за отдих и обособяване на зона за организиране на събития, пърформанси на открито и временни туристически атракции. В допълнение, крепост „Топликос“ ще бъде експонирана посредством съвременни методи и средства, целящи максимално достъпно представяне на историята на село Минерални бани през вековете. Мултимедия в комбинация от звук, светлина, анимация и пушечно шоу ще представи развитието на крепостта в различните епохи. Това аудиовизуалното шоу е съвременен метод за маркетинг и реклама на археологическия обект чрез пресъздаване на образи, картини и движения.

В Минерални бани ще има 15 избирателни секции

Bany15 избирателни секции ще има на територията на община Минерални бани за произвеждането на избори за Народно събрание на 4 април т.г. Това разпорежда в своя заповед кмета на общината Мюмюн Искендер. По две секции ще има в общинския център Минерални бани и Караманци. В останалите населени места избирателните секции са по една. Пълния текст на кметската заповед вижте тук!

„Rue Amelot 68, Paris” в Музея на GISSEN

Gissen„Rue Amelot 68, Paris” е най-новата живопис в Музея на GISSEN / https://gissenartmuseum.wordpress.com /. Автор на 23-те дигитални картини, рисувани в Париж, е Живко Тенев – GISSEN. Много важен детайл от самата картина е нейната история, затова за мен от особено значение е мястото, където е създадена, а така също и поводът, пробудил интереса на артиста, твърди авторът.
В този смисъл „Rue Amelot 68, Paris” посочва конкретното място, където е създадена тази изложба. Париж е един силно вдъхновяващ град, но само истински пожертвователният артист може да долови тази енергия и да се подложи на този обсебващ огън.
GISSEN е едно от креативните имена в най-новото българско изкуство от началото на 21-ви век. През последните 20 години той е реализирал над 140 изложби – живопис, графика, карикатура, плакат, фотография. Почти всички са показвани в интернет пространството и са били достъпни за всеки, който пожелае да ги разгледа и да си купи някоя от картините. Сред най-успешните му живописни проекти през годините са „Малки акварели” /2005/, „Понякога” /2007/, „Пясъчни светове” /2014/, „Нощният GISSEN“ /2014/, „JiDzen” /2016/, „GISSEN в кошарата на Димчо Кехая“ /2016/, „Стъпканите слънчогледи” /2017/, „Военна тайна” /2018/, „LA RUSHE“ /2018/, „Живописъци” /2019/, „Duende” /2019/, „Mersi, bien” /2020/, „Арестувани акварели” /2020/ и „Страничен шум” /2020/.
Изложбата „Rue Amelot 68, Paris” ще остане на фронт страницата на Музея GISSEN до края на май, след това ще бъде видима в категорията „Живопис”. Произведенията на GISSEN могат да бъдат закупени освен от Музея GISSEN и онлайн от платформата за изкуство ARTPAL.
https://www.artpal.com/gissenart