Минерални бани и Стамболово в общ проект за умни селища

Запис на заповед за проект на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ гласуваха общинските съветници на днешното заседание на местния парламент в община Минерални бани. Проектът е за изграждане на умни селища. Той е насочен към изграждане на капацитет, планиране и стимулиране на партньорството от страна на заинтересованите страни за подготовка и реализация на проекти за умни селища на територията на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ и МИГ „Общини Минерални бани и Черноочене“.

Умните селища са сравнително нова концепция, която ще се подкрепя чрез Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 /СПРЗСР/ и други програми на ЕС през програмен период 2021-2027. Интелигентните села са селски райони и общности, които надграждат съществуващите си силни страни и преимущества и използват новите възможности, за да развият добавена стойност, и където традиционните и новите мрежи се подобряват чрез цифрови комуникационни технологии, иновации и по-пълноценно използване на знанията в полза на жителите. Ключови елементи при тях са дигитализация, социални иновации, енергийна ефективност и устойчивост при различните дейности и услуги – в т.ч. здравеопазване, образование, енергетика, транспорт, търговия и др.

Пето редовно заседание провежда ОбС – Минерални бани

Общинския съвет в Минерални бани провежда днес петото си редовно заседание за този мандат. В проекта за дневен ред са включени общо 17 докладни записки, каза председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф.

Сред по-важните от тях са приемане на доклади и годишни финансови отчети на читалищата от общината за 2023 г., както и докладна относно добива на дървесина от иглолистни и широколистни дървесни видове в горските територии на общината през 2024 г. Местните парламентаристи ще трябва да приемат и отчета за касово изпълнение на бюджета, сметките за средства от ЕС, сметките за чужди средства и ГФО на община Минерални бани за 2023 г. Сред останалите проекти за решения са отпускане на еднократни финансови помощи, актуализиране на годишната програма за 2024 г., както и отдаване под наем на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд. Ще бъде разгледана и докладна за предоставяне на парични средства на СУ „Христо Ботев“ в Караманци и СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ в Минерални бани.