Завърши строителството на новия мост по пътя Царево – Ахтопол

Завърши строителството на новия мост на пътя Царево – Ахтопол. От 14 часа днес път III-9901 Царево – Ахтопол – Резово, в участъка на моста над река Изгревско дере, е отворен за движение за всички моторни превозни средства. Целта на АПИ беше той да бъде готов преди началото на активния летен сезон. По трасето преминава целият трафик към Южното Черноморие и е основна пътна връзка с Варвара, Ахтопол, Синеморец и Резово.

Строително-монтажните работи са завършени. Поставени са ограничителните системи за пътища, хоризонталната маркировка и пътните знаци. В момента позволената скорост за преминаване през трасето е до 50 км/ч. След издаване на Разрешение за ползване на участъка скоростта ще бъде променена на до 90 км/ч. Процедурата по издаване на документа ще завърши преди началото на активния летен сезон. Обектът е приет от междуведомствена комисия, назначена със заповед на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, включваща представители на Областно пътно управление – Бургас, ОД на МВР – Бургас, на строителя и консултанта. Новото съоръжение е изградено по най-съвременни технологии, които повишават в пъти неговата устойчивост. Излети са стоманобетонни пилоти с дължина между 17 и 25 м в различните части на конструкцията, които навлизат в здрава скала и не позволяват подкопаване на основите му при повишаване нивото на реката. Предстои премахването на временния път-брод, по който до момента се извършваше преминаването на моторни превозни средства. Припомняме, че наводненията от валежи в началото на септември 2023 г. компрометираха стария мост при Царево, част от републиканската пътна мрежа и е изграден през 90-те години на XX век. Агенция „Пътна инфраструктура“ предприе незабавни мерки за премахване на авариралото съоръжение, и изграждането на временен път – брод, по който да преминават двупосочно всички видове превозни средства. В максимално кратък срок бяха проведени процедури по ЗОП за избор на изпълнители на проектиране, строителство и строителен надзор на новото съоръжение. Изготвен бе технически проект, направени бяха всички необходими геоложки и хидроложки проучвания, както и изискваните по закон съгласувателни процедури.

Консултации за състав на СИК провеждат днес в Минерални бани

Кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер изпрати покана до парламентарно представените политически сили в общината за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Минерални бани във връзка с провеждането на избори за членове на Европейския парламент и избори за Народно събрание, насрочени за 9 юни т.г.

Консултациите ще се проведат от 13,00 часа днес в Заседателната зала на Общинската администрация. При провеждането на консултациите представителите на политическите партии трябва да представят писмено предложение за съставите на СИК, което съдържа наименованието на партията или коалицията, която прави предложението, трите имена и ЕГН на предложените лица, длъжност в комисията, за която се предлагат, образование, специалност, телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

Те трябва да представят и заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 09.04.2024 г. или копие от решение за образуване на коалиция за участие в изборите за 49-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи съответната партия или коалиция. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващите партията / коалицията или заверено копие от такова пълномощно.

Те трябва да представят и списък на резервните членове, които да заместят предложените от партията или коалицията лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните на лицата, посочени в началото.

Представители на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. Председателят, зам. председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция. За членове на СИК се назначават лица, които имат право да гласуват в изборите за членове на Европейски парламент от Р. България и в изборите за народни представители на 9 юни и владеят български език.

Уведомяваме Ви, че в официалния сайт на Община Минерални бани е създадена секция „Избори“, където се помества актуална информация по организационно-техническата подготовка на предстоящите избори.