Приеха за втори път бюджета на община Минерални бани

Общинският съвет в Минерални бани заседава днес от 10,00 часа. В проекта за дневен ред първоначално бяха включени 8 докладни записки, но преди началото на заседанието председателят на местния парламент Мехмед Лятиф предложи към тях да бъдат добавени още пет.

По-важните от решенията касаеха приемане на Общински план за младежта за 2024 г., както и утвърждаване броя на кметовете на кметства на територията на община Минерални бани. Местните парламентаристи приеха и бюджетна прогноза за 2025, 2026 и 2027 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. Освен това те приеха бюджета на общината отново, след като той бе върнат от областния управител поради по-малък срок за запознаване с него отстрана на гражданите. След като бюджетът бе обсъден повторно, днес той бе приет от Общинския съвет без изменения.

Бюджетът на община Минерални бани за 2024 година е с финансова рамка от 12 530 447 лв., като приходите с държавен характер са 5 672 436 лв., а приходите с общински характер възлизат на 6 858 011 лв. Имуществените данъци заложени в бюджета за 2024 г. са на стойност 690 000 лева. Приходите от концесии са 25 000 лева. Разходите за държавна дейност са 5 672 436 лева. За детските градини на територията на общината са предвидени 776 611 лева. СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ ще разполага с 1 493 026 лева, а СУ „Христо Ботев“ в село Караманци ще получи 1 309 592 лева. За дейност „Общинска администрация“ ще бъдат изразходвани 1 263 859 лева. Читалищата от община Минерални бани ще разполагат със 150 696 лева. Разходите за общинска дейност през 2024 година ще бъдат 6 858 011 лева, като средствата за дейност „Общински съвет“ са 128 100 лева. За дейност „Чистота“ ще бъдат изразходвани 464 387 лева. За ремонт и поддръжка на улична мрежа са предвидени 28 032 лева, а за развитието на спорта сумата е 53 000 лева. За поддържане и изграждане на пътища предвидената сума е 1 740 179 лева.