Предстои публично обсъждане на бюджета на община Стамболово

Кметът на Община Стамболово – Аднан Йълдъз и Председателят на ОбС Стамболово – Ербил Халим, на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 25, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Стамболово, кани, представители на бизнес средите, неправителствените организации, държавните институции, второстепенните разпоредители с бюджет и цялата общественост на публично обсъждане набюджета за 2024 година. Публичното обсъждане на проектобюджета на община Стамболово ще се проведе от 15,00 часа на 29 януари в заседателната зала на общината. Предложенията и препоръките на гражданите ще бъдат включени в протокола от публичното обсъждане и ще бъдат приложени като неразделна част от проекта за бюджет за 2024 г. при внасянето му за разглеждане в Общинския съвет.