Мюмюн Искендер проведе среща-разговор с хората от Спахиево

Кандидатът за кмет на община Минерални бани Мюмюн Искендер участва в среща-разговор с жителите на село Спахиево. Заставам пред вас с чувството на изпълнен дълг, но и с желанието да продължим онова, което започнахме заедно преди близо 12 години, каза Мюмюн Искендер.

Когато човек изпълнява мисия, личните амбиции и интереси остават на заден план, добави той. Другите партии могат да се създават на принципа на клиентелизма и конформизма, на основата на омразата, конфронтацията, противопоставянето и разделението. Другите партии могат да си позволят дори да рушат демокрация и държавност, без да си дават сметка, че го правят. Но ние сме ДПС и не можем да си го позволим това. Затова нашата визия е да сме близо до хората, да имаме ясна визия и да следваме неотклонно нашата мисия да пазим целостта на нашата родина България. Ние сме гаранти за мира и сигурността в страната и ще продължаваме да го правим, затова излезте и гласувайте с бюлетина № 57, каза още Мюмюн Искендер.

Проекти за развитие на малки стопанства приемат в Стамболово

МИГ Стамболово – Кърджали 54 обяви процедура за предоставяне на проектни предложения по подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната програма за развитие на малки стопанства” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие.

“Местна инициативна група Стамболово – Кърджали 54”, кани желаещите да представят проектни предложения по подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“, като обявява процедура на подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.322. Изпълнението на настоящата процедура се извършва чрез процедура на подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ. Предоставяната по процедурата безвъзмездна финансова помощ трябва да допринесе за постигането на Стратегическа Цел 1 на Стратегията за ВОМР „Конкурентоспособна икономика, базирана на местни ресурси, осигуряваща по високи доходи и заетост“.