Кметът на община Тунджа отчете извършеното през мандат 2019-2023

Кметът на Община „Тунджа“ Георги Георгиев представи отчет за свършеното през мандат 2019-2023 г. в голямата зала на НТС – Ямбол. Той определи изминалите 4 години като най-успешните, въпреки множеството предизвикателства и кризи, защото общината е била единственият остров на стабилност за тунджанци, осигурявайки им подкрепа и решение на инфраструктурни проблеми в най-голям брой населени места.

Общината е запазила финансова стабилност, постигайки най-висок дял на собствените приходи, което е позволило да бъдат решени повече инфраструктурни проблеми. Привлечено е външно финансиране за над 17 млн. лв., което е достигнало до повече населени места в общината. Общината е осигурила необходимата социална подкрепа в условия на пандемия и небивала инфлация. Осигурена е възможност над 1500 души да получават безплатна храна, а нуждаещите се от всички населени места да ползват услугите на домашния социален патронаж на символични цени. Увеличена е подкрепата за възрастни и за хора с увреждания чрез интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, финансирани от проекти, услугата „Асистентска подкрепа“ и Механизма за лична помощ.

Общината потвърди и продължава да развива социалните услуги, финансирани от държавата. Съхранена е разгърнатата мрежа от детски и учебни заведения и са извършени инвестиции в модернизацията им. Изградена е нова сграда на детска градина в с. Роза, извършени са основен ремонт на Детската градина в с. Крумово, основен ремонт и изграждане на отоплителна инсталация на училището в с. Бояджик, основен ремонт на отоплителната инсталация на училището в с. Тенево и др.

Общината управлява и стопанисва добре общинската собственост, така че да получи повече постъпления от нея, които са инвестирани в населените места. Звеното по БКС разшири дейността си и продължава да бъде основен помощник за поддържане на населените ни места. Голям по обем строителство е разгърнато през мандата във всички населени места, насочено към извършване на текущи ремонти по улична мрежа и общинска пътна мрежа със собствени приходи, основни ремонти на улици с капиталови разходи и на общински пътища с целеви средства от държавата. Извършени са и множество ремонти на общински сгради. Завършени са и много обекти, финансирани с европейски средства – ремонти на читалища, училища, детска градина, улици, водопроводи и др. Извършено през четирите години на мандата е огромно като обем, като обекти и изпълнени проекти във всички населени места на общината.

Кметът Георги Георгиев благодари на общинска администрация, на общинските съветници, на общинските структури и институции за професионализма, за отдадеността и за стремежа всички заедно да отстоят авторитета на Община „Тунджа“ като добре работеща общинска администрация, която е близо до гражданите и се грижи за тях, решавайки компетентно техните проблеми.