Стамболово с безвъзмездна финансова помощ за деца

Безвъзмездна финансова помощ от Министерство на труда и социалната политика на стойност 391 164 лв. получава община Стамболово, която преди седмица отбеляза своята 40-годишнина.

Средствата ще бъдат използвани за повишаване на детското благосъстояние чрез комбинация от политики и мерки. Те са насочени към осигуряване на комплексни грижи и закрила на децата, подкрепа на семействата, качествено образование и здравеопазване, достъп до услуги. Ще бъдат предоставяни интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, а също консултации за превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, подобряване качеството на живот в контекста на инициативата на Европейската комисия, наречена „Европейска гаранция за детето“. Дейностите в общината ще продължат 28 месеца.