Консултации за съставите на ПСИК в община Минерални бани

Консултации за определяне съставите на ПСИК на територията на община Минерални бани ще се проведат от 10,00 часа на 12 октомври в сградата на Общинската администрация. На срещата са поканени всички парламентарно представени партии и коалиции от общината.

При провеждането на консултациите те трябва да представят писмено предложение за състава на ПСИК, което съдържа наименованието на партията или коалицията, която прави предложението, имената и ЕГН на предложените лица, длъжност в комисията за която ги предлагат, образование, специалност и телефон за контакти на предложеното лице. Освен това трябва да бъде представено заверено от партията копие на удостоверение за актуално състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 31.07.2023 г. или копие на Решение за образуване на коалицията за участие в изборите за 49-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата представляващи партията или коалицията.

Когато в консултациите участват упълномощени лица се представя пълномощно, подписано от представляващия партията или коалицията или заверено копие от такова пълномощно. Трябва да бъде приложен и списък на резервните членове, които да заместят предложените от партията или коалицията лица за състави на ПСИК, когато правомощията на член на ПСИК се прекратят предсрочно или когато член на ПСИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с Решение на ОИК. Поканата за консултациите е подписана от Вр.и.д. Кмет на община Минерални бани Нуртин Сабри.