Регистър на детските градини ще водят в община Минерални бани

Наредба за условията и реда за водене на Регистър на общинските детски градини приеха на последното заседание за този мандат на Общинския съвет в Минерални бани. Това бе наложително във връзка с влизането в сила на новия Закон за предучилищното и училищното образование, съгласно чл.346 от този закон.

Във всяка община се създава и води регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие.  Прави се изключение единствено за общинските центрове за специална образователна подкрепа – въз основа на заповедта за тяхното откриване, преобразуване, промяна и закриване. Целите за създаването на този регистър са систематизиране, достъпност и публичност на информацията за общинските детски градини на територията на общината.