Фотоволтаици за собствени нужди изгражда община Минерални бани

Община Минерални бани спечели проект по процедурата за енергийна ефективност за Изграждане на фотоволтаични електроцентрали за собствени нужди върху покривната конструкция на общинската администрация. Това информира главният архитект на общината Димитър Стоев. Проектът предвижда поставяне на фотоволтаици и на сградите на СУ “Проф. Д-р Асен Златаров“ в Минерални бани, на СУ “Христо Ботев“ в село Караманци, а също така и на ДГ “Снежанка”. Сградата за обществени услуги в Минерални бани също ще бъде снабдена с Фотоволтаична система за собствени нужди, каза арх. Стоев.

Проектът е по процедура BG06RDNP001-7.020 Енергийна ефективност “Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 “Основни услуги в обновяването на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Общата стойност на проекта е 975 213 лева без ДДС.

Автономната фотоволтаична соларна система ще покрива 80 % от нуждите на общинската администрация, но се спряхме на този вариант, за да не разполагаме допълнителни панели на прилежащи терени, каза още главния архитект на общината Димитър Стоев.