Подновяват уличното осветление в селата от община Тунджа

Осигурено е финансиране за модернизацията на уличното осветление във всички 44 населени места на община „Тунджа“. На 28 юли беше подписан договор по одобрен проект „Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на територията на 11 населени места в община „Тунджа“, който се финансира от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Чрез него ще бъде реконструирано и модернизирано уличното осветление в селата Безмер, Веселиново, Дражево, Кабиле, Кукорево, Могила, Победа, Роза, Стара река, Хаджидимитрово и Чарган. Ще бъдат подменени с нови високоефективни LED осветители съществуващите 1775 осветителни тела и ще бъдат поставени нови 321 LED осветители, за да се постигнат изискванията за осветеност в населените места. За да започне реконструкцията, е необходимо да бъде обявена обществена поръчка за избор на изпълнител. В останалите 33 населени места на общината модернизацията на уличното осветление ще се осъществи чрез финансов лизинг. Избран е изпълнител на обществената поръчка за проектиране и изпълнение на строителството на реконструкцията и модернизацията на уличното осветление в тези 33 населени места и предстои подписване на договор. Независимо от финансирането, във всяко от селата на община „Тунджа“ е планирана подмяна осветителните тела с нови високоефективни LED осветители, изграждане на съвременно автоматично управление на уличното осветление и система за измерване и контрол на потреблението.