ОбС в Минерални бани провежда 29-то редовно заседание

Общинският съвет в Минерални бани провежда днес от 11,00 часа своето 29-то редовно заседание. В проекта за дневен ред са включени 11 докладни записки, каза председателят Мехмед Лятиф.

Сред по-важните от тях са определяне правомощията на представителя на общината в редовното Общо събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение – Хасково АД. Общинските съветници ще трябва да се произнесат и по решение за осигуряване на съфинансиране за проект “Рехабилитация и модернизация на спортна и детска площадка в с. Караманци”. Проектът е внесен пред СНЦ “МИГ Минерални бани – Черноочене” по Стратегията за водено от общностите местно развитие, одобрена по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Предстои да бъде приета и Програмата за развитие на физическото възпитание и спорт в община Минерални бани за 2023-2024 г. Предстои и приемане на актуализация на Годишната програма за развитието на читалищната дейност в община Минерални бани за 2023 г. Сред останалите докладни са приемане на план-извлечение за сечта от широколистни дървесни видове в горските територии на община Минерални бани, отпускане на еднократни финансови помощи и актуализиране на годишната програма за 2023 г.