Общинският съвет в Минерални бани заседава утре

Общинският съвет в Минерални бани заседава от 14,00 часа на 23 февруари. В проекта за дневен ред са включени 9 докладни записки, каза председателят на местния парламент Мехмед Лятиф. Сред по-важните проекти за решения са приемане наОбщинска програма за намаляване на риска от бедствия за периода 2022-2025 г. Вносител на докладната е кметът на общината Мюмюн Искендер. Съветниците ще трябва да приемат и Програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в община Минерални бани през 2023 г. Местните парламентаристи трябва да подкрепят и участието на общината в разработване, кандидатстване и изпълнение на проект “Рехабилитация и модернизация на общинската улична осветителна мрежа с постигане на предписаната енергийна ефективност в Доклада за обосновка на енергийната ефективност в община Минерални бани по Програма Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Предстои да бъде гласувано и възлагане на услуга от общ икономически интерес по процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа за дома”. Сред останалите докладни са такива за определяне на пасища и мери от общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване, организиране на публични търгове за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост.