Обществено обсъждане по проект направиха в община Тунджа

Обществено обсъждане по проект „Създаване, развитие и популяризиране на регионална колективна марка на територията на МИГ-Тунджа, основана на местната идентичност“

Община Тунджае в процес на изпълнение на проект „Създаване, развитие и популяризиране на регионална колективна марка на територията на МИГ-Тунджа, основана на местната идентичност“, по административен договор № BG06RDNP001-19.218-0001-C01/17.11.2021, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от  общностите местно развитие“ В тази връзка, екипът за изпълнение на проекта работи заедно с Ямболска търговско-промишлена палата – изпълнител по договор № 43/08.04.2022 г., за реализиране на проектна дейност с наименование „Концепция за развитие, лого и слоган на регионална колективна марка за продукти и услуги от територията на МИГ-Тунджа“. В резултат на изпълнение на дейността трябва да бъде изработено визуално изображение на лого, да бъде избран текстови слоган, както и да бъде изработен списък от стоки и услуги, които да бъдат защитени от бъдещата регистрирана колективна  марка. Използвайки експертизата на Ямболската търговско-промишлена палата, бяха изработени и предоставени на ръководството на Община Тунджа и на екипа за изпълнение на проекта няколко варианти за всеки един елемент от посочените по-горе.