В Чирпан правят среща за предстоящото енергийно обновяване

Информационна среща във връзка с предстоящо финансиране на енергийно обновяване на жилищния сграден фонд. На 26.10.2022 г. от 17:30 часа Община Чирпан кани всички заинтересовани представители на жилищни блокове и кооперации на информационна среща по обявените вече за публично обсъждане Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап 1” с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Срещата ще бъде в голямата заседателна зала на Община Чирпан – етаж 1. На нея ще се предостави повече информация и разяснения на собствениците и домоуправителите на жилищни блокове и кооперации, които имат желание и интерес да се включат в програмата за обновяване на многофамилните жилищни сгради. Крайни получатели по настоящата процедура са Сдружения на собствениците, регистрирани по ЗУЕС, в допустимите за финансиране сгради в които самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик.

Важно! Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г. При наличие на свързано строителство при сградите, а именно няколко блок-секции, които са свързани помежду си, т.е. не са отдалечени една от друга и образуват общ архитектурен ансамбъл, следва групата от блок-секции да кандидатства с едно проектно предложение.