Европейско финансиране получи „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”

СНЦ „Местна инициативна група – Мъглиж, Казанлък, Гурково” има сключено споразумение за изпълнение на Стратегия за „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Началото на проекта е поставено на 29.11.20216 г. Той ще бъде финализиран на 30.09.2023 г. Общата стойност на проекта е 6 376 005 лева, като европейското съфинансиране е 5 566 292 лева, а националното е в размер на 809 713 лева. Проектът се финансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – подмярка Европа инвестира в селските райони, Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд.