Община Стамболово си партнира по проект с Хасково

Община Стамболово е партньор по проекта „Преход към климатично устойчиви общности” по Норвежката програма. Бенефициент по проекта е община Хасково, а стойността му е 909 816 лева, от които собствено финансиране 4 775 лева.

Общата цел на проекта е повишаване на капацитета на общинско ниво за оценка на стратегическите планове и програми, посредством подобряване на процесите по стратегическо планиране,, мониторинг на изпълнението и прилагането на иновативни мерки и дейности за намаляване на емисиите от парникови газове и смекчаване и адаптиране към неблагоприятните последици от изменението на климата.

Дейностите по проекта предвиждат пилотна иновативна мярка за интеграция на зелен водород към сградата на Дом за стари хора „Кенана” в Хасково. Въвеждане и инсталиране на слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване в 8 сгради на детски градини на територията на Хасково и община Стамболово.

Озеленяване и зацветяване на общински терени, както и изграждане на институционален капацитет на общинско ниво за успешно изпълнение и управление на дейностите и мерките в областта на смекчаването и адаптацията към измененията на климата.

Ще бъдат разработени стратегически документи на общинско ниво, които осигуряват синергичен подход по отношение на политиките за смекчаване и адаптация към измененията на климата. Освен това ще бъде извършен преглед и анализ на съществуващи стратегически програми и планове в общините Хасково, Стамболово и Маджарово с цел адекватно адресиране на проблемите, свързани с измененията в климата и последиците от тях. Предвидена е също така информация и комуникация на дейностите по проекта и финансов одит.