Общинският съвет в Мъглиж заседава днес

Общинския съвет в Мъглиж провежда поредното си заседание от 15,00 часа днес в заседателната зала на община Мъглиж. В проекта за дневен ред са включени общо 12 докладни записки. По-важните от тях касаят финансиране на маломерни и слети паралелки в общинските училища през 2022/2023 учебна година.

Ще бъде разгледано и предложение за включване на общинските детски градини и училища в списъка на средищни детски градини и средищни училища. Ще бъде направена вътрешна корекция по бюджета и Капиталовата програма на Община Мъглиж, както и изменения на Бюджета на Община Мъглиж към 30 юли т.г. Сред останалите проекти за решения са одобряване на ПУП, отдаване под аренда на земеделска земя от Общинския поземлен фонд, издаване на разрешително за водовземане на минерална вода, както и предоставяне по наем на помещения – публична общинска собственост.