Община Мъглиж с проект за ремонт на Читалище „Пробуда – 1869”

Община Мъглиж кандидатства с проект за основен ремонт на Народно читалище „Пробуда – 1869” в Мъглиж. Обектът на инвестиционното намерение в обхвата на проектното предложение е основен ремонт на сградата на Народно читалище „Пробуда – 1869“ намираща се в обществения център на град Мъглиж. Тя е част е от комплекс, оформящ градския площад, намиращ се на югоизток от читалището.

Главният вход е на югозападната фасада, гледаща улица – основна градска артерия. Входът се намира на значително по-високо ниво спрямо уличното платно. Целта на проекта е извършване на „Основен ремонт на Народно читалище „Пробуда – 1869“ гр. Мъглиж“. Ремонтът в обхвата на проекта включва: строително-монтажни дейности по укрепване на сградата, реновиране на прилежащите външни части, осигуряване на достъпност за трудноподвижни хора чрез изграждане на рампа за достъпна среда към главния вход от югозапад.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансова подпомагане разходи. Общите допустими разходи за един проект, са в размер до левовата равностойност на 200 000,00 евро (391 160.00 лв.). Дейностите по проекта съответстват на Приоритет 2.1 „Насърчаване културните прояви на територията на Община Мъглиж, вкл. като инструмент за повишаване качеството на живот и повишаване на туристическия интерес към Общината“, по-конкретно Мярка 2.1.3 „Обновяване на сгради и обекти с културно и религиозно значение“ както и Приоритет 4.2 „Благоустройство на инфраструктурата на Общината“, по-конкретно Мярка 4.2.1 „Подобряване на сградния фонд в Общината“ от  Плана за интегрирано развитие на община Мъглиж 2021 – 2027 г.