Община Царево търси директор на Историческия музей в града

Община Царево обяви конкурс за длъжността „Директор“ на Историческия музей в морския град. Правоотношението с директора на музея е срочно за срок от 5 години, съгласно Закона за културното наследство. Неговите задължения ще са да организира, ръководи и контролира цялостната работа в музея. Минимални изисквания за кандидатите са да са висшисти със степен „магистър“; професионалното им направление да свързано с историята и археологията, социологията, антропологията и науките за културата; да притежават професионален опит 3 години в съответното професионално направление; да притежават организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност. Като предимство ще се считат присъдени научни степени; опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство; ччастие в разработването и реализацията на програми и проекти; чуждоезикова подготовка; компютърна грамотност. Кандидат-директорите ще трябва да защитят концепция за дейността и развитието на Общински Исторически музей – гр. Царево за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.