В Мъглиж приеха годишен план за подкрепа на личностно развитие

Законът за предучилищно и училищно образование регламентира приобщаващото образование, като неизменна част от правото на образование и въвежда осигуряването на условия за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

Приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от потребности на всички деца и ученици, чрез активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на пречки пред ученето и към създаване на възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на общността. Годишният план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Мъглиж е разработен съгласно чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование. В основата на Общинската стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община Мъглиж /2021-2022/ и Годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Мъглиж за 2022 г.  стои Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците /2021 – 2022/, приета на заседание на Областен съвет за развитие. Настоящият  Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Мъглиж е ориентиран към реализиране на политики и мерки, които осигуряват правото на достъп до качествено образование, удовлетворяване на образователните потребности и развитието на способностите на всяко дете и ученик и са в пълно съответствие с европейското законодателство, при спазване разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.