Пет детски площадки обновяват по проект в Чирпан

Община Чирпан кандидатства с проект по „Красива България” 2022 година. Проектът е „Основно обновяване на открити площадки за игра в Детска ясла „Д-р Иван Софкаров” в Чирпан” по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”. Предвижда се ремонт на съществуващите и изпълнение на нови огради, в участъците, където липсват, по границите на имота, с врати за пешеходен достъп, ремонт на 5 детски площадки на открито с монтаж на подходящи съоръжения за игра и настилки самостоятелни за всяка група. Общият бюджет на проекта е 255 443 лв. с ДДС. Общината ще трябва да поеме 50% от стойността.