Фотоволтаична централа с мощност 5 мегавата ще има край Чирпан

Общинският съвет допълни Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г. с имоти в землището на гр. Чирпан за учредяване на право на строеж за строителство на фотоволтаична електроцентрала. В Община Чирпан е постъпило инвестиционно предложение от „Сол Кепитъл” ООД, със седалище в град Смолян, с което дружеството заявява инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала. Предложената инвестиционна идея е за изграждане на централа с мощност 5 мегавата при стойност на инвестицията около 8 милиона лева. Инвеститорът желае да му бъде учредено право на строеж върху 8 общински имота в землището на град Чирпан с обща площ 141197 кв.м. Предложението обаче предвижда да бъдат включени имоти с площ 99997 кв.м., тъй като останалите са пасища и един попада в територията на закритото сметище, където се извършва биологична рекултивация.